Deklaracja dostępności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część materiałów zostało opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej dlatego nie spełnia wymagań dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Żurawski.
 • E-mail: mopsradzyn@poczta.fm
 • Telefon: 834131753

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim
 • Adres: Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
 • E-mail: mopsradzyn@poczta.fm
 • Telefon: 834131764

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim mieści się na drugim piętrze budynku przy ulicy Warszawska 32. Oznaczony jest tablicami informacyjnymi.

Do budynku prowadzi jedno wejście od ulicy Warszawskiej 32.

Do wejścia prowadzi 8 schodów oraz podjazd dla wózków. Za wejściem znajduje się duży hol z klatką schodową na wprost. Pomiędzy piętrami znajdują sie półpiętra co 10 schodów.

Brak windy.

Przy wejściu do budynku  znajduje się dzwonek dla osób nie mogących poruszać sie po schodach.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Brak tłumacza języka migowego.

Brak dźwiękowego systemu naprowadzającego.

Na drugim piętrze znajdują się drzwi wejściowe prowadzące na korytarz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.