UCHWAŁA Nr XXXII/203/2017

Rady Miasta Radzyń Podlaski

z dnia 19 maja 2017 r.

w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

 

 

  Na  podstawie  art. 18 ust. 2 pkt  15,  art. 40 ust. 2 pkt  2 i art. 41 ust. 1 ustawy   z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym  (t.  j.  Dz. U. z 2016 r.  poz.  446 z późn. zm.),  art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), Rada Miasta  uchwala, co następuje:

 

§ 1.

Nadaje się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 Traci moc uchwała :

 Nr  XVIII/121/2004  Rady  Miasta w Radzyniu Podlaskim  z dnia  27 maja  2004 roku  w sprawie  nadania  statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim .

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXII/203/2017

Rady Miasta  Radzyń Podlaski

z dnia 19 maja 2017 r.

 

STATUT

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim

 

 

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim, zwany dalej „Ośrodkiem” utworzony został na podstawie uchwały Nr XIII/74/90 Miejskiej Rady Narodowej z dnia 25 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim.

2. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Radzyń Podlaski, nieposiadającą osobowości prawnej i działającą w formie jednostki budżetowej, finansowaną ze środków własnych gminy i środków administracji rządowej na zadania zlecone.

3. Ośrodek działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ;

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ;

4) niniejszego Statutu.

 

§ 2.

1. Obszarem działania Ośrodka jest Miasto Radzyń Podlaski.

2. Siedziba Ośrodka mieści się w Radzyniu Podlaskim przy ul. Warszawskiej 32.

3. Ośrodek może używać nazwy skróconej „MOPS w Radzyniu Podlaskim”.

 

§ 3

 Nadzór nad działalnością Ośrodka sprawują:

1) w zakresie zadań zleconych - Wojewoda Lubelski;

2) w zakresie zadań własnych - Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.

 

Rozdział 2.

Zadania i cel działania Ośrodka

§ 4.

 Celem działania Ośrodka jest realizacja zadań ukierunkowanych na wspieranie osób i rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, wspomaganiu ich w dążeniu do zaspokajania niezbędnych potrzeb i życia w godnych warunkach oraz podejmowanie działań zmierzających do ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem lokalnym.

§ 5

 1. Do zadań Ośrodka z zakresu pomocy społecznej należy:

1) realizacja zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, zadań własnych gminy i zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz programów osłonowych wynikających z ustawy z dnia z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

2) aktywizacja, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób, rodzin, grup i społeczności lokalnych, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez realizację programów i projektów socjalnych oraz społecznych.

2. Ośrodek koordynuje realizację miejskiej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

§ 6.

 Ośrodek  realizuje  inne zadania zlecone przez  upoważnione  organy,  w szczególności w zakresie:

1) przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych  na podstawie  ustawy  z dnia  28 listopada  2003 r. o świadczeniach rodzinnych;

2) przyznawania i wypłacania zasiłków na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ;

3) przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ;

4) podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy z dnia7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ;

5) załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ;

6) podejmowania działań w zakresie zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie , w tym zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

7) realizowania  zadań  własnych  gminy  w zakresie  wspierania  rodziny  i systemu  pieczy  zastępczej  na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ;

8) przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ;

9) przyznawania i wypłacania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” .

 

§ 7

 Ośrodek realizuje też inne zadania niż wymienione w § 5 i w § 6 Statutu wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z:

1) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego ;

2) ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych ;

3) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym ;

4) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

5) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ;

6) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ;

7) ustawy  z dnia  26 października  1982 r.  o wychowaniu  w trzeźwości  i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi ;

8) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Rozdział 3.

Organizacja i zarządzanie Ośrodkiem

 

§ 8

 1. Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski.

2. Kierownik Ośrodka wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Ośrodka.

3. Kierownik Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych w Ośrodku.

 4.Kierownik Ośrodka działa na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski, które określają jego uprawnienia i kompetencje.

 

§ 9

 Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Ośrodka określa Kierownik Ośrodka w Regulaminie Organizacyjnym.

 

§ 10.

 Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, a w sprawach nieunormowanych ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

 

Rozdział 4.

Gospodarka finansowa Ośrodka

 

§ 11

 Ośrodek jest jednostką sektora finansów publicznych, działającą w formie jednostki budżetowej.

 

§ 12

 Zasady działalności finansowej Ośrodka regulują w szczególności przepisy:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ;

2) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ;

3) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

§ 13

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy Ośrodka.

2. Ośrodek finansowany jest w zakresie zadań własnych z budżetu gminy, a w zakresie zadań zleconych ze środków przewidzianych w budżecie państwa.

 

§ 14

 Ośrodek posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

 

§ 15

 Ośrodek może pozyskiwać dodatkowe środki  na działalność w sprawach z zakresu pomocy społecznej z funduszy zewnętrznych, w tym funduszy Unii Europejskiej, w szczególności ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

§ 16

 Zmiana postanowień niniejszego Statutu następuje w trybie właściwym dla jego nadania.