Świetlice środowiskowe funkcjonują przy Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Filii SP nr 2 przy ul. Chmielowskiego - na podstawie Regulaminu zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta oraz Programu Zajęć Świetlicy. Czynne są w dni powszednie. Opiekunami świetlic są osoby z przygotowaniem pedagogicznym zatrudniane przez Kierownika MOPS na umowę zlecenia. Środki finansowe na funkcjonowanie świetlic pochodzą z dochodów uzyskanych za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W roku 2007 na zajęcia częszczało łącznie 80 dzieci.
Głównym zadaniem świetlic jest poszukiwanie takich form oddziaływania na dzieci i młodzież, które umożliwią prawidłowy rozwój ich osobowości, a także ułatwią im rozpoznanie pojawiających się problemów poprzez uczenie podejmowania samodzielnych decyzji i dokonywania wyborów życiowych. Socjoterapia polega na celowym stworzeniu dzieciom i młodzieży warunków umożliwiających zajście procesu socjoterapeutycznego , zmianę sądów o rzeczywistości, sposobów zachowań i odreagowanie emocjonalne. Proces ten odbywa się w trakcie zajęć ujętych w różne formy (kółka zainteresowań, wycieczki, zajęcia reedukacyjno – wyrównawcze, a także specjalne zajęcia podczas których realizuje się programy psychoedukacyjne i profilaktyczne, które wspomagają pełny rozwój i ułatwiają uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu klasy i szkoły. Zajęcia socjoterapeutyczne łagodzą lub wyciszają przykre stany emocjonalne dzieci, co ma charakter profilaktyczno – terapeutyczny. Pomagają uczniom w zrozumieniu siebie i innych, w adaptacji do środowiska, dają możliwość lepszych efektów wychowawczych. Opiekunowie świetlic pomagają również w odrabianiu zajęć domowych.
W okresie wakacji i ferii zimowych świetlice są nieczynne. Zleceniobiorcy zatrudnieni w świetlicach są zaangażowani w działalność ROKiR w ramach akcji organizowanych dla dzieci pozostających w Radzyniu Podlaskim podczas wakacji i ferii zimowych.