Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuje że w dniu 27 maja 2014r. Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 85 w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), zwanego dalej „programem”, oraz przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz. 755), zwane dalej „rozporządzeniem”.

     Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą”, wydawana bezpłatnie na wniosek członka rodziny wielodzietnej. Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym, zawierała będzie swój numer, który będzie nadawał burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

    MOPS w Radzyniu Podlaskim informuje że na stronie internetowej obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, zostanie zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu. Wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny należy składać w siedzibie MOPS w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 32 u pracowników socjalnych.

 

Więcej informacji (w tym co oferuje Karta Dużej Rodziny) pod adresem:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

oraz: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny?dzial=pliki

 

Wzory wniosków oraz objaśnienia do wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny

https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/#akapit1