Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim informuję, że 12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029 r.

FEPŻ jest bezpośrednim następcą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program – podobnie jak PO PŻ – opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących.

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej (tj. przy obecnym stanie prawnym: 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej, zaś 1 410,00 zł dla osoby w rodzinie) oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 cyt. ustawy (tj. w szczególności występowanie: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy domowej, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej).

 

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027