Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Radzyniu Podlaskim powstał w 1990r. jako samodzielna jednostka powołana przez Radę Miasta. Celem powołania ośrodka jest realizacja zadań własnych gminy oraz zleconych przez rząd na rzecz pomocy społecznej w całym mieście.
Nasz ośrodek przez pomoc społeczną umożliwia osobom i rodzinom pokonanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie przezwyciężyć. Wykorzystane są w tym celu nadane uprawnienia oraz narzędzia, często współpracując z innymi organizacjami, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi. Dodatkowo w ścisłej współpracy z ośrodkiem są wszelkie organy administracji samorządowej i instytucje zajmujące się problematyka pomocy społecznej.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim zatrudnia 26 pracowników:

 • Kierownik ośrodka - 1 os.
 • Główna księgowa - 1 os.
 • Księgowa i kadry - 1 os.
 • Księgowy - 1 os.
 • Pracownicy socjalni - 9 os.
 • Obsługa świadczeń rodzinnych i postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz wypłaty zaliczek - 3 os.
 • Opiekun schroniska i obsługa dodatków energetycznych - 1 os.
 • Opiekun osób starszych - 4 os.
 • Pielęgniarka dla osób starszych z zaburzeniami psychicznymi - 1 os.
 • Asystent rodziny - 1 os.
 • Kasjer - 1 os.
 • Podinspektor - 1 os.
 • Obsługa dodatków mieszkaniowych - 1 os.

Ponadto Ośrodek zleca 3 osobom prowadzenie zajęć w świetlicach szkolnych przez 5 dni w tygodniu